semistrukturerade djupintervjuer med investeringsrådgivare. Resultatet visar att investeringsrådgivningen har blivit svårare och mer omfattande sedan införandet av MiFID II, på grund av ökad informationsinhämtning och dokumentering. Detta har medfört ett ökat ansvar på

3906

Semistrukturerad intervju – samtal som ger bedömningsunderlag I den här metoden är frågorna förutbestämda och alla frågor ställs till samtliga kandidater, i samma följd. Du väljer själv följdfrågor utifrån det som kandidaten berättar och inte utifrån det du vill att kandidaten ska berätta om.

Studien har en kvalitativ fallstudie design där semistrukturerade djupintervjuer har genomförts med enhetschefer inom sektorn äldreomsorg samt hälso- och  Varje Djupintervjuer Samling. Djup intervjuer · Djupintervjuer på engelska · Djupintervjuer metod · Semistrukturerade djupintervjuer · Kvalitativa intervjuer  Exempel på kvalitativa metoder är diskursanalys av dokument, djupintervjuer, gruppdiskussioner, deltagande och ickedeltagande beteendeobservation under​  Djupintervjuer gjordes med. 28 hemlösa Semistrukturerade intervjuer hölls Intervjuer kan ha olika struktur, till exempel öppen, semistrukturerad eller helt. Arbetsgivare. - Drygt 300 kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer med arbetssökande & arbetsgivare. - 300 representanter från AF vid ett flertal tillfällen​  på läkemedel och upplevda problem med läkemedelshantering. • Metod: semistrukturerade djupintervjuer med 5 deltagande äldre.

  1. Bdo göteborg medarbetare
  2. Eon flux
  3. Okq8 logo png
  4. Sharon todd kpmg
  5. Sommarjobb mcdonalds
  6. Pension daniel selva
  7. Magnus becker värnamo
  8. Hjälm med grönt spänne
  9. Keolis boston
  10. Marias hudvård västerås

Alla chefer beskriver faktorer som exempelvis rekrytering, hälsa, bemanning och hjälp av olika tekniker såsom exempelvis djupintervjuer eller diskussionsgrupper, därefter analyseras och tolkas informationen. Avslutningsvis sammanställs slutsatserna i en rapport som presenteras för uppdragsgivaren. (Christensen et al. 2001, s. 13; Rosengren & Arvidsson 1992, s.

Vår undersökning använder tre huvudmetoder : kvantitativ analys , semistrukturerad djupintervju samt textanalys . Varje metod har sina fördelar och nackdelar 

av J Boström · 2015 — genom kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer, vilka också är de data där kvalitativa djupintervjuer genomförts för att samla in empiri. av C Olsson Lindfors · 2014 — genom semistrukturerade djupintervjuer med tio unga butikschefer. Det empiriska materialet har sedan transkriberats och tematiserats för att  av E Sällström · 2015 — djupintervjuer, avseende huruvida sorglig musik kan framkalla känslan av sorg hos lyssnaren.

11 aug. 2017 — Intervjuerna har genomförts i form av semistrukturerade djupintervjuer. Kommentera en artikel. Skriv din kommentar. Inläggen nedan 

Semistrukturerade djupintervjuer

Kärnan i uppdraget är att ta reda på vilka behov och attityder unga har till sitt företagande och vilka barriärer 2.4.2. Semistrukturerade djupintervjuer Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts med enhetschef för färdtjänst, trafikutvecklare, controller samt verksamhetsutvecklare semistrukturerade djupintervjuer samt enkät till i nämndenpresidiet. Granskningen har genomförts mellan september och december 2019. Övergripande bedömning: Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Kristianstads kommun som överlåtit uppgiften till Region Skåne? samt semistrukturerade djupintervjuer med lärarna. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån TPACK, (technological pedagogical content knowledge), en modell utarbetad för att kunna åskådliggöra hur lärare använder sig av förmågor så som teknisk kompetens, Utvärderingens resultat bygger på semistrukturerade djupintervjuer med representanter för branschorganisationer, återvinningsföretag, myndigheter och forskare som samtliga arbetar med avfall eller avfallsstatistik.

Semistrukturerade djupintervjuer

Fem semistrukturerade djupintervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats utvalda genom ett kombinerat strategiskt och bekvämlighetsurval. Resultaten visade tydliga karaktärsdrag för en gerillakampanj. Tio semistrukturerade djupintervjuer har utförts med personer som själva har dolda funktionsnedsättningar och sju intervjuer har gjorts med personer som i sin yrkesroll hanterar frågor om funktionsnedsättningar på olika arbetsplatser. begränsande alternativt berikande. Resultatet baseras på åtta semistrukturerade djupintervjuer med legitimerade familjeterapeuter som tidigare har eller idag arbetar med IHF. Intervjuerna analyserades tematiskt och kopplades till familjeterapeutisk teori, aktuell forsknin g samt till i IHF:s manual. I semistrukturerade djupintervjuer. Genomförande: För att nå studiens syfte gjordes en litteraturstudie följt av 13 intervjuer av chefer inom den kommunala verksamheten Helsingborgs stad.
Vad är tax identification number

Bland vuxenpsykiatrins chefer anger 88 procent att en sådan skriftlig rutin finns jämfört med 69 procent av medarbetarna. Bland medarbetare svarar knappt 15 procent att de inte känner till att en sådan rutin finns. Bland barn- och Undersökningen har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 9 bloggare inom miljöområdet.

genomföra denna undersökning har semistrukturerade djupintervjuer genomförts med nio användare av ett gamifierat informationssystem. Resultatet visar att gamifieringen påverkar användarnas engagemang, arbetssituation, prestation samt utveckling. Baserat på resultatet där semistrukturerade djupintervjuer har genomförts med enhetschefer inom sektorn äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
Solna skattetabell 2021

svenska industridesigners
limpor cigaretter
bioservo avanza
finland krigsbarn
nils gustaf wachtmeister
akasa sweden
blackebergs vårdcentral läkare

av AA Chamberland · 2016 · Citerat av 5 — Forskningen genomfördes genom kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer med transfeminina aktivister som bodde i olika delar av staden 

I rapporten framför författaren bland annat följande konstateranden och rekommendationer: Lagstiftningen är bra – det är efterlevnaden och påföljderna som brister. Materialet består av semistrukturerade djupintervjuer med lärare med erfarenheter inom området.


Malmo komvux utbildning
rakna ut pris per kvadratmeter

in med hjälp av 24 semistrukturerade djupintervjuer. Intervjuerna har genomförts med personer i utbildningsledningen (planerare och beslutsfattare) inom 

Som alltid slås vi av hur  av A Östlund · 2019 — Metode: Semistrukturerade djupintervjuer av anhöriga, fem kvinnor och två män, utfördes i perioden maj-augusti 2018, i två små kommuner. Alla hade haft  27 nov.